23.02.2011

Как евреи разрушили СССР


zarubezhom.com 
Вы знете, Уотсон, мне кажется, надо "сменить коньки на санки", и превратить Демотивацию из места обсирания России в место обсирания Израиля. Надо брать информацию с израильских рускоязычных сайтов, коих до фига, и всё оттуда выносить на гои, обсирая на корню. То есть надо отрабатывать такое направление:

Израиль - это страна религионых ебланов, мнящая себя суперменами, запредельный фанатический дурдом, управляющийся психическими попами Images/SHLUCHIM3.jpg; и всё что в Израиле и из Израиля, всё запредельное гавно и срач, обкуренный экстази. И эту плодотворную мысль надо не только проводить на Демотивации, а вообще наводить ей русскоязычный Интернет, чтобы она стала доминирующей и записалась людям на подкорку, так чтобы от Израиля как от прокажённых начали шарахаться сами бы иверы.Qədim Həməşərədə Zərdüştlüyün izləri

Qədim Həməşərə - indiki Cəlilabad ərazisindən aşkar edilən çoxsaylı tapıntılardan, əşyayi-dəlillərdən belə bir qənaətə gəlinir ki, bu ərazi zərdüştlüyün dini mərkəzlərindən olub. Ömrünü bu sahədə axtarışlara həsr edən Rəşid müəllim, bu diplomsuz alim yazır:

"Muğan ərazisi miladdan öncə IV minilliyə aid Quru dərə, Mişarçay, Pir Həsən, Xanəgah, Mirzəbəy bulağı, Ecara, Ləzran, Porsaba, Abudərdə və sair atəşpərəst abidələri ilə zəngindir. Bunların ən qədimi Həməşərə, Bəcrəvan, Muğan şəhər yeridir. Muğanın bu şəhərləri qədim dünyanın ən inkişaf etmiş şəhərlərindən olmuşdur".
 
Bu sətirlər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun baş elmi işçisi, filologiya elmləri doktoru, professor Elməddin Əlibəyzadənin "Avesta Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixidir" kitabındandır. Müəllifin ehtiramla "diplomsuz alim" adlandırdığı 78 yaşlı Rəşid müəllim əlli beş ildən çoxdur tarix fənnini tədris edir. Şagirdləri Rəşid Əsgərovun dərslərinə həmişə xüsusi maraq göstərirlər. Çünki bilirlər: proqramdan əlavə Azərbaycan tarixinə dair öz tədqiqindən də danışacaq. Rəşid müəllim tariximizi zəngin kitabxanasında topladığı ədəbiyyat və uzun müddətdən bəri Cəlilabad torpağında apardığı arxeoloji qazıntılar əsasında öyrənir və öyrədir. Bütün elmi nəticələrini "Azərbaycanın qədim və Orta əsr tarixinə dair tədqiqatlar" əlyazmasında qeydə alıb.
Professor Elməddin Əlibəyzadə Rəşid müəllimin tədqiqat işini qədərincə qiymətləndirərək əsərinin "Zərdüştçülərin Haoma içkisi" bölməsində məhz ona istinad edir və haqq qazandırır: "Zərdüştlükdə Haoma adı ilə məşhur olan içki el arasında canlı dildə Həməşərə/Həməşirə şəklində işlənir, tələffüs olunur. Həməşərə adlı üzüm növü də var. Cəlilabadın qədim adı Həməşərədir, ondan bir qədər aralıda Muğanlı şəhəri də olubmuş. Ərəb işğalı zamanı dağıdılıb, get-gedə yerlə-yeksan edilib. Çox hörmətli qocaman müəllim Rəşid Əsgərov bu abidəni "Haoma şirəsinin dualanması mərasimi" məzmununda açır. Bu, həqiqətən də belədirE Artıq sübut edilmişdir ki, bu şəhərdə üzümdən zərdüştilərin dini mərasimlər vaxtı istifadə etdikləri, insana güc və qüvvət verən müqəddəs Haoma şirəsi çəkilirmiş. Həməşərə şəhərinin adı da o vaxtdan qalmışdır." Professor daha sonra Rəşid müəllimin fikirlərinə söykənərək yazır: "Şərqdə ilk dəfə Cəlilabadın Quru dərə ərazisindən Zərdüşt ibadət möhürü tapılmışdır. Zərdüştilərin müqəddəs saydıqları "İt şəbəkə" boyunbağı da buradan aşkar edilib. Muğan baş məbədi Həməşərə məbədində yerləşmişdir... Həməşərə şəhəri əlli hektara kimi ərazini əhatə etmişdir. Şəhər iki hissədən ibarət idi. Aşağı hissədə rəiyyət, təpədə əyanlar, din xadimləri yaşamışlar. Aşağıda rəiyyətin, İç qalada - təpədə isə əyanların ayrı-ayrılıqda atəşgədələri olmuşdur. Həməşərənin arxa hissəsində ordugah yerləşmişdir. X əsrdə əhalisinin sayı 35 min nəfər idi. Muğanın Cəlilabad ərazisində iyirmidən çox yerüstü atəşpərəst məbədi var. Həməşərə tam formalaşmış atəşpərəst məbədi, məktəbləri, idarəetmə qaydaları, silahdüzəldən ocaqları, xüsusi ordugahı olan böyük şəhər yeri imiş. Şəhərin mərkəzi piramida tipli torpaqdan tökülmüşdü... Həməşərədə Haoma şirəsi çəkilib ibadətə gələnlərə paylanarmış. Bütün bu fikir və mülahizələr ana torpağın özünün qoruyub saxladığı tapıntı-həqiqətlər əsasında söylənilir, buna görə də təqdir edilir. Bu həqiqətlər həm də Muğan torpağının, Həməşərənin Bakı-Suraxanıdan sonramı və ya əvvəlmi (bunun fərqi yoxdur) zərdüştlüyün ilk qədim və mühüm mərkəzlərindən olduğunu təsdiq edir, buna şəkk-şübhə yeri qoymur. Haoma çəkilən həvəng, həvəngdəstə, Haoma saxlanılan küp, küp ağızlığı və sair indiyədək qalır, Cəlilabad tarix-diyarşünaslıq muzeyindədir".
 Muzeyin bu və bir çox digər eksponatı Rəşid müəllimə məxsusdur. O, demək olar, rayonun bütün yaşayış məntəqələrini gəzib, adətən, təkbaşına, bəzən şagirdləri ilə birlikdə arxeoloji-qazıntı işləri aparıb. Tapdığı maddi-mədəniyyət abidələrini tədqiq etdikdən sonra yerli tarix-diyarşünaslıq muzeyinə təhvil verib, Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutuna, Azərbaycan Tarixi Muzeyinə göndərib. Mütəxəssislərin rəyləri ilə tanış olun: Akademiyanın müxbir üzvü Püstəxanım Əzizbəyova: "Hörmətli Rəşid müəllim! Cəlilabad rayonunda tapdığınız və muzeyimizə təqdim etdiyiniz numizmatik abidələr - gümüş və mis sikkələr üçün Sizə təşəkkür edirəm. Sikkələr Arşakilərə, Sasanilərə, Eldənizlərə məxsusdur, müəyyən əhəmiyyətə malikdir, muzeyin ekspozisiyasında nümayiş etdiriləcək". Tanınmış numizmatik Əli Rəcəbli: "Möhtərəm Rəşid müəllim! Göndərdiyiniz pulları aldım. Onların biri Sasani şahı I Xosrovun (VI əsr), digəri Eldənizlərin (XIII əsr), qalanı bizim eradan əvvəl II-I əsr Pafiya şahlarının adından vurulub. Əgər belə bir dəfinə mövcuddursa, onu hökmən tam şəkildə toplamaq lazım gələcək... Biz hələ Sizin borcunuzdan çıxmamışıq". Elmi işçi Telman İbrahimov: "Rəşid müəllim! Göndərdiyiniz materialları Tarix İnstitutunun əməkdaşları ilə birlikdə araşdırdıq. Haqlısınız: Qız qalası, doğrudan da, bütün Şərqin qədim atəşpərəstlik məbədi olub. Sizdən aldığım fotolar dərs dediyim İncəsənət Universiteti tələbələrinin Atrapaten mədəniyyəti haqqında təsəvvürlərini xeyli genişləndirir". Bu isə xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının qənaətidir: "Rəşid müəllimin Muğanın tarixi ilə bağlı fikirləri tarixçi alimlərimizi maraqlandıra, düşündürə və onlara kömək edə bilər. Sevindirici haldır ki, rayonlarımızda bu cür geniş məlumatlı və öz tarixini dərindən bilən ziyalılarımız var".
Həmişə Cəlilabadda olanda mütləq Rəşid müəllimlə də görüşürəm. Bu günlərdə yenə yolum o tərəfdən düşmüşdü, baş çəkdim, hal-əhval tutdum. Söhbətə professor Elməddin Əlibəyzadəyə minnətdarlıqla başladı.

- Sağ olsun, kitabında adıma rast gələndə çox sevindim. Yaşdandır-nədəndirsə, bir az həvəsdən düşmüşdüm. Məni ruhlandırdı, yeni axtarışlara sövq etdi.
- Öyrənib-bildiklərinizdən təzə nə var, nə yox?
- Həməşərə şəhərini tədqiq etdikcə Azərbaycan tarixinin qədim "Riqveda", "Atxarvaveda", "Avesta" əsatirlərindən süzülüb gələn dərin qatları üzə çıxır. "Avesta" yasnalarının 9-cu fəslinin ikinci bəndində Haoma şirəsi maddi aləmin yaradıcısı, kişilik, mərdlik, cəsarət rəmzi hesab olunur. "Riqveda"da bəyan edilir: "Soma şirəsini təmiz və qarışdırılmış südlə içdikdən sonra sən yenidən cana gələcəksən". "Atxarvaveda"da buyurulur: "Ey draxmamanacanti, o allahları Soma şirəsi çəkənlərə tabe et!"
- Bunların Azərbaycana nə dəxli?
- Çox dəxli var. Ona görə ki, Həməşərə şəhəri Azərbaycanda olub, Həməşərə üzüm sortu burada indiyədək qalır, Həməşərə şirəsinə qatılan nar - hazanata bu gün də bitir. O da məlumdur ki, mağ kahini Haoma şirəsi çəkilən üzümü saz musiqisinin müşayiəti ilə dualayıb.
- Birinci dəfədir eşidirik...
- Cənubi Azərbaycanın Ziviyə şəhərində miladdan öncə VIII əsrə aid cam tapılıb. Onun üzərində təsvir olunan kahin sinəsində saz tutub dua edir. Sazın qoluna üzüm salxımı bağlanıb, tənək dolçaya salınıb. Kahinin mannalı olduğuna şübhə yoxdur, saz da müasir Azərbaycan sazından fərqlənmir. "Hümayun" muğamının əsasında isə Avesta himnləri durur. Təsadüfi deyil ki, Əliağa Vahidin "Atəşgədələr saçmadadır pirəhənimdən" rədifli qəzəli "Hümayun" üstündə oxunur. Deməli, muğamlar muğların Haoma şirəsi çəkdikləri zaman ifa etdikləri mahnılara bağlıdır.
- Cəlilabaddan Yardımlıyadək meşə və dağlardakı atəşpərəstlik abidələri ilə tanış olubsunuz. Sonda nə qənaətə gəlibsiniz?
-Hind mənbələrini, qədim tarixçilərin Zərdüşt abidələri haqqında məlumatlarını mövcud abidələrlə müqayisəli öyrənmək lazımdır. Bu müqayisələr Azərbaycanın Zərdüştlə əlaqələrini tam təsdiqləyir. VII əsrdə ərəblər Şərq ölkələrini işğal etdikdən sonra Zərdüşt-parslar Hindistana köçmüş, müqəddəs "Avesta"nı da özləri ilə aparmışlar. Hazırda Bombey şəhərində yaşayan parslar zərdüştlük ənənələrinə ciddi əməl edirlər. Azərbaycanda da zərdüştlüyə məxsus bir sıra adətlər, ayin və mərasimlər qorunaraq nəsildən-nəslə ötürülüb. Dilimizdəki "qoy öz daxmamda sakit yatım", "Şər qarışanda qarğış etmə", "şər vaxtı əlini qoynuna qoyub qəmgin olma", "dəsturluq etmə", "axşamçağı həyətə isti su atma, günah olar" kimi ifadələr Zərdüştlükdən qalan istilahlardır.
- Nəyə görə belə düşünürsünüz?
- İzah edim. Məsələn, Zərdüştlüyə görə təbiət müqəddəs olduğundan meyitləri basdırmır, qüllələr-daxmalar tikib onların üstünə qoyurmuşlar. Yaxud işıqla zülmət, gündüzlə gecə həmişə vuruşur, bir-birlərinə qalib gəlməyə çalışır. Gündüzün gecəyə təslim olduğu an, yəni axşamçağı şər qarışan vaxt adlanır. Bu zaman ah-zar etmək, qarğış tökmək, qəmgin olmaq Zərdüştlükdə şər qüvvələr qarşısında məğlubiyyət sayılır.
- Tarixçi alimlərimizə nə arzulardınız?
- Azərbaycan dünyanın ən qədim tarixə malik ölkələrindən biridir. Lakin ulu tariximizin uzun bir dövrü kölgədə qalıb, kifayət qədər öyrənilməyib. Hələ də Midiya kimi böyük dövlətin nə yazısı, nə maddi-mədəniyyəti aşkar edilib, hamısı izsiz-tozsuz itib-batıb. Midiyalıların hansı dildə danışdıqları, hansı əlifbadan istifadə etdikləri haqqında indiyədək qəti fikir söylənilməyib. Qoy tarixçilərimiz bu istiqamətdə tədqiqatlara diqqəti artırsınlar, uzaq keçmişimizin qaranlıq səhifələrinə işıq saçmağa çalışsınlar.

Bariz ƏSƏDOV

Anormal sözlük

İbrahim Sel                “Çərçivəsiz” ədəbi qrupu                         Vitoşun hobbisi              səbrimiz böyük, amma hallar qarışıq,

qabarmalar, çəkilmələr gözlərində.

sən yürü, canım, mən yorulmuşam artıq,

məni də söylərsən vardığın yerlərdə.

                                    E. Başkeçid

                      

 QISA QAPANMA- getdi…

 SEL- üfüqi və şaquli xətlərin kəsişdiyi nöqtədə mən «EL» sözünü yerləşdirirəm. Horizontal üzrə mərkəzdən sağda «SEL»dir, solda isə «YEL»; vertikal boyunca mərkəzdən yuxarıda «TEL» dayanıb, aşağıda- «BEL». Bununla da sözün kifayət qədər aydın vizual görüntüyə malik etimoloji xəritəsi cızılır. Torpaq, gil, lil qarışıq gur, coşqun, iti, azman su axını «SEL» adlanır: çoxluq, birlik, nəhəng qüvvə təmsilçisidir.

 HOBBİ- meyl, maraq, həvəs cəmiyyətdə tutduğu mövqedən, vəzifədən asılı olmayaraq hər bir insana xas olan xüsusiyyətdir. Hərənin öz maraq dairəsi, yəni hobbisi olur, kimsə müxtəlif növ markalar, dəmir və ya kağız pullar, kibrit qutusu, silah, açıqca toplamağı xoşlayır, başqa birisi rəsm əsərləri, kitablar yığır. Bəzilərinin hobbisi müxtəlif növ quşlar saxlamaq, digərlərinki avtoşluq etmək, başqalarınkı telekanalları seyr etməkdir. Saatlarla internetdə «qurdalanmaq», kaset və disk toplamaq, musiqiyə qulaq asmaq, ova getmək, qəzet oxumaq, idmanla məşğul olmaq, hətta qumar oynamaq kimi hobbilər də mövcuddur. Həqiqətən də, zatən də, doğrudan da- deməyim budur ki,- ən yaxşı hobbi fikirlər kolleksiyasıdır məncə.

 OCAQ- (çox güman ki, Azad Yazarlar Ocağı nəzərdə tutulur- SEL) həmişə insanları ətrafına toplayıb. Söz elə od qədər qədimdir və sözün ocağı lap başlanğıcdan yanıb. Amma bütün başqa ocaqlar bir müddət yanandan sonra sozalıb sönsə də, sözün ocağına nə yağışlar, nə küləklər, nə sel kimi axıb keçən zamanlar təsir edə bilib; bir dəfə çatlamış söz ocağı yüzillər, minillər boyu alovlanıb ürəklərə, düşüncələrə hərarət yayıb. (Danışırlar ki, Li ilə ayrılıqdan sonra tamamilə tənha qalan Nitsşe gecələr dağlara qalxar, böyük ocaq qalayar və onun yanmasına tamaşa edərmiş).

 ZÜLMƏT- gecələr də gəlir, adamın içində də olur. Adətən heç nə anlamayan adamların içində məskunlaşır, ona görə də belələrinə heç bir söz təsir eləmir, nə qədər desən də, çevirib qabağına qoysan da.

 TOXUM- xırdaca dəndi ki, ondan daha böyük bitkilər cücərir, buna baxmayaraq bu xırdaca toxum iri məhsuldan, bəhərdən daha üstündü, daha gözəldi, çünki toxumun böyümək, artmaq, inkişaf etmək ehtimalı var, bəhərinsə gələcəyi yalnız solub-ölməkdi, ən yaxşı halda yeyilməkdi. Məncə elə bütün dünya bu cür toxumdan yaranıb, asta-asta.

 YAZIÇILAR BİRLİYİ- metafizik baxımdan, bu dünyada olan bir karma var, bizi o çərçivəyə salıb öldürmək istəyir. Ancaq nə yaxşı ki nəfəscik var! Mən belə havaya öyrəşməmişəm… Bir dəfə Mehdi Bəyazid deyib ki, ümumiyyətlə qəbul olunan ədəbiyyat ədəbiyyat deyil…

 NƏSİL- bizik ki hələ də burdayıq, sağ və salamatıq, elələri də var ki bizdən qabaq da burda olublar, ona görə bizim elədiklərimizin çoxunu bəyənmirlər, yüz dənə quş qoysalar da… irəli!

 YAŞAM- məncə, çayı tərsə üzməkdir, axışıyla apardığı ölülər olub həmişə.

 ÜMİD- düşünürsən ki sınmış budağın əvəzinə yenisi göyərər, yaxud itmiş itkinin əvəzinə bir ayrısı peyda olacaq, ya da ki səni qanmayan bu zırramaların içindən qurtulub fərli adamların mühitinə düşəcəksən, səni başa düşəcəklər, qədrini biləcəklər haçansa.

 SƏBR- dözürsən sənin arxanda törədilən bütün əyri işlərə, ta o vaxtacan ki ya sənin səbrin daşıb onları vəhşi kimi parçalayacaq, ya da onlar birləşib sənin üstünə töküləcək.

 TƏNHALIQ- o vaxt yaranır ki, ətrafında adam dolu olsa da, heç kəs səni başa düşmür, elə bil ki ərəbsən, ya da ki cinli.

 YIXILIR- adətən uşaqlar, heyvanlar, külək bərk əsəndə ağaclar da. Səmaya atdığınız şeylər də yerə yıxılır təzədən, çünki sizin zir-zibiliniz səmaya gərək deyil.

 QAR QAR- Xaqani küçəsindəki qarğalar oxuyurlar. Qara quşlardı, eybəcərdirlər, ziyankardırlar, oğrudurlar, iyrəncdirlər, hələ üstəlik arsız-arsız hamıdan da çox yaşayırlar.

 YAR YAR- Az TV-dəki müğənnilər səhərdən axşama kimi oxuyurlar. Bu ölkədəki televizorları da nə vaxt açırsan, yekə əndamlı qadınlar oxuyub oynayır. Onlar hər dəfə Yar yar sızıldayanda mən həmin mahnını özümçün başqa cür zümzümə edirəm. Deyim necə? Qulağını bəri gətir…

 SÖYÜŞ- sən ona elə-belə baxma; hər şey söyüşlə başlayıb, söyüşlə də bitəcək. Daş atmaq əvəzinə söyüş söyən insan sivilizasiyaya başlanğıc qoyub.

 AĞIZ- başın ön hissəsində yerləşir, ora yemək dürtürlər, su tökürlər, bundan başqa onun vasitəsilə həm də öpüşürlər. Ən əsası isə odur onun içindən danışırsan, əlbəttə ki əgər deməyə sözün varsa.

 ŞADLIQ- sevinirsən ki bu gecə ürəyin dayanmayıb, halbuki istəsəydi dayanardı, hər şey öz yerində durub, quşlar uçur, milçəklər vızıldayır məmləkətdə güllər çiçək açır.

 OXUCU MƏKTUBU- hər dəfə kimsə mənə xoş sözlər yazanda, valeh olduğunu bildirəndə içimdə qəribə bir hiss yaranır: sanki bütün həyatım boyu aldatmışam.

 MEMUAR- 19-cu əsr rus qrafını köməyə çağırdım, dedi memuar nəyi yazmaq yox, nəyi yazmamaq sənətidi.

 GÖZƏLLİK- bomba şeydi, ona görə ki xoşbəxtlik onunla bağlıdı. Tanrım nədənsə görünüşcə gözəl adamlara görünüşcə eybəcərlərdən daha çox qazandırır. De ki ey toxum, yaşamağın dadını bilmək istəyirsənsə, gözəl və yekəpər doğul bu dünyada güclülərə skidka var, gözəllərə təzim. Eşitməmisiz, gözəl sevimlidir, cəllad da olsa?! Rafiq müəllim haqq deyir ki, zahiri gözəllik sozaldıqca, həyat perspektivləri görünməz olur.

 QISA QAPANMA- getdi…

 EYBƏCƏR- amma bir məsələ də var ki əgər mövcuddursa, deməli buna da bir səbəb var, kiməsə, nəyəsə lazımdı. Yaxud ona görə mövcuddur ki, biz anlayaq: hər şey gözəl ola bilməz, gözəllikdən xaric məxluqların da yaşamağa haqqı var.

 SİYASƏT- ondan qaçmaq mümkün deyil, nə qədər uzaq olsan da, nala-mıxa vursan da, əvvəl-axır gəlib başının üstünü kəsdirəcək, vətəndaş.

 VƏTƏNDAŞ- deyir ki, bizimkilər vətən daşı olmaqla vətəndaşlığı dəyişik salıblar nəsə.

 TİKİNTİ- vannadı, o mənada ki çirkin pullar orda yuyulur.

 SENZURA- insan sağlamlığı üçün təhlükəlidi. O gün bir jurnalistin də boynuna kubik bağlayıb böyük gölə atdılar, heç kəs də bu barədə yazmadı və o gedib çıxdı kefli yosunların yanına. Psixoterapevt isə mənə məsləhət görür ki yazım, çünki kağız üzərindəki mətn xilas edə bilir… Məgər bu sözləri kimsə başqası deyə bilməz?..

 QUL- etiraf edək ki, biz qulluğa və quldarlığa hazır və meylliyik. Xalqımızın ən yaxşı arzusu «Qul sahibi ol»dur və ən yaxın adamına ehtiramı Qulluqdur. Qulluq sözünün də kökündə qul durur, çox eybəcər alınır; idarə, müəssisə işçiləri deyəndə ki «qulluqçu»yam, adamın gözünün qabağına quldarlıq quruluşu gəlir.

 MƏMUR- deyilən, əmi balası, omba gəmirən qurd sürüsüdü (Babalıq).

 UŞAQ- o da insandır, balacasından, zəifdir, elə bir ağlı da yoxdu, gələcəkdə ağıllanacağı isə sual altındadır, bunu bircə allah bilir. Amma hər halda indidən gördüklərini yadında saxlamağı bacarır.

 YARI- birinə sağ, birinə sol tayı deyirik, ya da ki əvvəl və sonra. Hara burursan, yaxandan əl çəkmir sağ və sol ideyalar, halbuki tən baxanda bizdə hər ikisi eyni şeydi sadəcə.

 HƏQİQƏT- mən bir şeyi hesab edirəm, başqası ayrı şeyi və hər ikimiz də özümüzü haqlı sayırıq. Üçüncü bir şəxs gəlib bizi mühakimə də edə bilər, əlbəttə əgər buna ağlı çatsa. Elə vaxt da olur ki, həqiqətin özü yoxdu, amma onu əvəz edən hansısa başqa qüvvə var, elə də olur ki ümumiyyətlə, heç nə aydın deyil, bu halda hərə bir cür iztirab çəkir.

 PROPOQANDA- həqiqətdən daha güclü olur, kağızları da var- qəzetlər.

 KEŞİK KÖPƏKLƏRİ- deyəsən Amerikada jurnalistləri belə adlandırırlar.

 MÜBARİZƏ- bu gün də var, yarın da… Amma təəssüf ki məmnuniyyətlə yola salmaq istədiyim əclafları o dünyaya köçürə bilməyəcəyəm, yəqin ki bəlkə onlar üstümə bir adam salıb mənim özümü ora yolladılar… Həyat elə bir bütöv şeydir ki, onu yalnız ölüm sındıra bilər.

 YANĞIN- odur ki lazımlı bir şey od tutub yanır, ya paxıllıqdan, ya da təsadüfdən. Çox vaxt ildırım da vurub yandırır bəzi şeyi. Adamı da vurur məsəlçün.

 BATİN- zahirdən onunla fərqlənir ki, ilk baxışdan onu görmək olmur, gərək açmağa cəhd edəsən, amma elə vaxt da olur ki bu zəhrimar heç cür açılmır ki açılmır, çünki açılmaq istəmir.

 XOŞBƏXT- o şəxsdir ki, sürətlə dəyişə bilir; bunlar hamısı bir anda baş verir, baxmayaraq ki iki dəqiqə əvvəl kədər və bədbinlik vardı.

 ƏLLƏR- onların köməyi ilə iş görürsən, hədələyirsən, yumruqlayırsan, yazırsan (birini də bilirəm, amma onu açmıram), ən gözəli isə budur ki bu bədən üzvü heyvanlarda mövcud deyil.

 GÜZGÜ- bircə fərqi odur ki sağ əlin sol ələ çevrilir orda, sol əlinsə sağ kimi görünür.

 QEYBƏTCİL- o adamdır ki bütün günü səninlə çənə döyməyə bəhanə axtarır, çünki səndən başqa heç kim onu yaxına buraxmır, xasiyyətinə bələddir, səninsə boş laqqırtı vurmağa heç həvəsin də yoxdu (nə də vaxtın). Birincisi ona görə ki onsuz da ona heç bir söz kar eləmir; ikincisi də ki öz-özünlə tənha qalmaq, müəyyən şeyləri düşünmək istəyirsən.

 FİKİRLƏŞİR- o adam ki ona nəsə aydın deyil, nəyisə başa düşmür, amma başa düşməkdən ötrü bağrı çatlayır.

 SUAL- verir bir adam ki həyatda nə iləsə maraqlanır, deyir bilməmək ayıb deyil, soruşmamaq ayıbdır; əgər hamı hər şeyi bilsəydi, dünyada heç nə qalmazdı ki. Yeri gəlmişkən, tanrının adlarından biri də budur.

 HƏYƏCAN- yaranır o vaxt ki bir şeyi düşünürsən, amma tamam başqa bir şey danışırsan, nəhayətdə də məlum olur ki nəticə sən istədiyin kimi yox, tamam ayrı cür alınıb. Bu da tərslikdən bizim dilin imkanları sırasındandır.

 QISA QAPANMA- getdi…

 GƏLİR- mən çox həzin və şən nəğmələr qoşmuşam, amma onların hamısı bu cür səslənir: gəlir, gəlir, gəlir… Zarafat o yana, «adam başına düşən gəlir» ifadəsini  mən də heç cür anlaya bilmirəm. Qazanc, mənfəət, de görüm, adamın başınamı düşür azərbaycan dilində?

 OXUYURSAN- mənə deyirlər. Əcəb hövsələn var, nə yaman çox oxuyursan, gözlərin kor olar, başın xarab və s. və i. Hobbim deyil, yox; əl-həzər əgər bir qayda, kiməsə örnək göstərmək istəyirəm,- bu da deyil; mən sadəcə bu dünyada yaşayıram… Yaşayıramsa, onunla nəfəs alıram. Ruhuma yaxın nəsə axtarıram… Başqa cür olurmu? Mənim anladığım budur; yazılmışsa əgər, oxumaq lazımdır, oxumaq üçün yazılmışdır. Odur ki, oxumaq, oxumaq və yenə də…

 YARADILANLAR- bütün bunlar ətrafımızı bürüyüb, ona görə də gəzəndə gərək diqqət verəsən ki, nəyisə tapdalamayasan, əzməyəsən, sındırmayasan, çünki bütün bunlar ona görə yaradılmayıb ki tapdalayıb əzəsən, ona görə yaradılıb ki adam kimi istifadə edəsən, baxıb həzz aparasan, ruhun dincəlsin qısası.

 MÜSTƏQİLLİK- deyir ki intellektual qabiliyyəti 160 xal olan insanlar intellektual qabiliyyəti 100 xal olan insanların tabeliyində işləməlidir. Ən məsul vəzifələrdə məhdud bilik çərçivəsindən kənara çıxmayan kadrlar yerləşdirilib və onlar da məhdud çərçivəyə sığmayan insanların qəniminə çevriliblər. Səni təbrik edirəm, bizdə artıq savadlılar işə götürülmür. 

 SİRAT KÖRPÜSÜ- Bəhlul Ağayevin vaxtında türk tələbələr ADPU-nu belə adlandırırdılar.

 MANEƏLƏR ZOLAĞI- Bəhlul Ağayevin vaxtında azərbaycanlı tələbələr ADPU-nu belə adlandırırdılar.

 GİZİR- uşaqlıqda elə bilirdim ki, şahların sarayında vəzirdən sonra ikinci adamdır. Sən demə, ən qaragünlü hərbçiyə deyirlərmiş.

 PAZ- top komandiri olduğum əsgərlikdə anladım ki, cəbhə xəttindən həm biz, həm də onlar tərəfdə duranlar allahların içərsində yalnız birindən daha çox qorxurlar- bəli, onun adı PAZdır.

 SIRAYA- düzülür əsgərlər, durnalar, ömrün illəri, ona görə yox ki özləri belə istəyirlər, yox, sadəcə qayda-qanunu pozmaqdan qorxurlar.

 RÜTBƏ- sənin adının yanında yazılır ki hamı  ömrün boyu sənin nəyə doğru can atdığından xəbərdar olsun.

 KÖTÜK- deyəndə yalnız ağac kəsiyi nəzərdə tutulmur, belə adamlar da var, yekəpər, möhkəm bədənli, qanmaz və qurğuşun kimi ağır, lopabığ. Heç cür yerindən tərpətmək olmur ki itələyib haqqın yoluna salasan.

 MƏSLƏHƏT- verirəm o adamlara ki, xətirlərini istəyirəm, düz yola yönəldirəm, amma xeyri olmur, gedib yenə öz bildiklərini edirlər. Asmır asmasın- gərək bizim kimi başı ağrıya, ondan sonra hər şeyi başa düşə.

 TÜRK- son məlumatlara görə, Qarabağda zövqsüz geyinən arvadları ermənilər belə adlandırırlar.

 CƏFƏRXANLI- bu kənddən yaxşı mollalar çıxır, di gəl ki iki eşşəyin arpasını bölə bilmirlər.

 MUĞAM- məlum oldu- mağmın ölkələrin kədəridir. Son zamanlar mığmığalı forma alıb.

 KAŞALOTLAR- 265 desibelə qədər tezlikdə səslər çıxararaq müəyyən məsafədən öz ovlarını iflic edirlər.

 ANADANGƏLMƏ KOR- dahiyanə hesab olunan intibah rəsmlərini heç vaxt görməyib, görməyəcək də; ancaq hər gün əzana qulaq asır.

 TOY- tamadanın işarəsindən sonra şair şeirini bitirib yerində oturur, camaatın başı yeməyə qarışdığından ona heç əl çalan da olmur. Əvvəl kələfur deyilən qaynadılmış, sümüklü, ilikli, şıntırlı ət tikələri gəlir. Elə ki bunu yeyib qurtardılar, dalıyca lülə və tikə stola düzülür, anicə də yox olur. Hər halda bu millətin ətə tələbatını ödəyir. Yemək-içmək qurtarandan sonra camaatın çoxu məclisin başında oturmuş kassirə tərəf yönəlir, adlarını və atdığı pulların miqdarını yazdırır, təşəkkür edirlər, sonra da toyu tərk edirlər. Bununla da intizar bitir, indi artıq bilinir ki, nə qədər pul yığılıb.

 ƏT MƏHSULLARI- tez-tez rast gəldiyimiz haldır: görürsən ahıl bir şair yenə sevgi və əsasən, dağ haqda, ya da babasının bioqrafiyasını yazmaqdadır. Sanki bu, bir maraq kəsb edəcəkmiş kimi. Ta binayi-qədimdən isə məlumdur ki, ilham pərisini çağırmaqla deyil, tutub onu boğazlamasan, əsər doğulmaz. 

 BİŞİRİR- adətən oğlanlar qızların, yaxud şeytan iradəsiz adamın, ya da rəhbər öz gurultulu nitqləriylə, möhtəşəm görkəmiylə xalqın başını bişirir, lakin sonra duman uçub gedir, heç nəsiz qalırsan.

 NA ĞAYIRMALI- həmişə aktual Azərbaycan sualıdır.

 KEÇİD DÖVRÜ- bu dövrün nə vaxt bitəcəyini iqtisadçılar bilmir.

 DİNLƏMƏK- səmimiyyətlə qulaq asdığını göstərmək üçün gərək hərdənbir təəccüblənəsən həmsöhbətin üçün; məsələn, “Pah atounan!” deyəsən- bu ifadəni atalarımız sırf belə məqamlar üçün quraşdırıblar.

 YAZIRAM- ona görə ki, qiyamət günü (əgər varsa) hər birimizdən soruşulanda, ey Adəm oğlu, sən harada idin- xeyirinmi, yoxsa şərinmi yanında, cavab verə bilim; mən şeir yazırdım, mən belə zir-zibilə qarışmırdım.

 ÜSLUB- şərhlə ehtiyatlı olun, onlar hərdən ildırım kimi olurlar- gurultusu olur, alovu olmur.

 ARTIQ- çox olmasına baxmayaraq, üstünə bir az da əlavə edəndə alınır, hərçənd ki kənarlarından axıb tökülür yerə.

 QƏLƏM- yazıçının aləti yox, bədəninin bir üzvüdür (Səhv etmirəmsə, Kafka deyib, ya da ki Aqşin).

 SÜZ- bundan böyük həzz yoxdur, yaşasın lənətlənmiş şərab! Binayi-qədimdən insanlar bu dünyaya sərxoş gəlir, ayılanda da gec olur, ayılanda özümüzü alovlar içərisində yanan, ya da mələklər tərəfindən sərinlədilən görürük… Böyük kontrastdır, deyilmi? Hə, onda süz!.. Eşitmisən yəqin, «Cənnətdə şərab şəlalələri görəcəksiniz». Və yaxud İsa Məsihin suyu şəraba döndərməsi… Bilirsən spirti ilk dəfə müsəlman ərəblər tapıb? Bəs «mey» sözünə gecə-gündüz qafiyə qoşan şərq ədəbiyyatı necə? Aman allah, onlar necə müsəlman idilər! Bəlkə ən təmiz adam Ömər Xəyyamdır? Ya elə Kefli İskəndərin özü? Nə bilmək olar...

 SAXLANILIR- nəsə haradasa, məsəlçün, fikir başında saxlanılır, əlbəttə əgər fikirləşirsənsə. Yaxud ütülü köynəyini şkafda saxlayırsan ki dostunun toyuna geyinəsən. Xristianlar çaxırı çəlləkdə saxlayırlar- balalarının toyuna (bizə isə olmaz). Ya da ki, kitabdakı yazılar. 

 SƏADƏT- odur ki, sevincdən ürəyin çırpınır, çünki hər şey istədiyin kimi olub. Yaxud, heç gözləmədiyin halda arzuladığın bir hadisə baş verib. Kimisiyçün səadət çoxlu puldadı, kimisiyçün araqda, kimisiyçün maraqlı söhbətdə, yaxud övladlarda, əlbəttə, əgər sağlamdırlarsa. Ən böyük səadət məncə odur ki, hər şey öz yerində olsun- torpaqda, ağacda, süfrədə, həyətdə, şəkildə, bir də özümü xoşbəxt hiss edirəm mənə özüm istədiyim kimi düşünmək imkanı veriləndə.

 QISA QAPANMA- getdi…

 RƏSM- özü də gözəldir, çox da böyük deyil, şaqulidir, yataq otağı üçündür, ev günəşin qürub vaxtı təyin olunub, yuxarı pəncərənin qarşısında xalat geyinmiş debil dayanıb, çəpərə narıncı rəngli qutu vurulub, əks tərəfdəki aşağı pəncərədə gənc qadın silueti görünür. Bomba şeydi. Rəsm də gözəldir!- deyirəm, eşidirsənmi? Yuxarıdakı mən, aşağıdakı sənsən. Bu isə bizim poçt qutumuzdur! Yaxşı, düşünürəm, qoy həmişə bahar olsun. Deyirəm qış gəlib. Bəlkə özümə örtüklü kurtka alım? Yoxsa kepka yaxşıdır, hə?

 YAXŞI- mən getdim.

22.02.2011

"AYO-da vəziyyət sabitdir!"

           Azad Yazarlar Ocağının sədri, yazıçı-publisist Aqşin Yeniseylə müsahibə

-AYO-da hazırkı vəziyyət necədir?
-Həmişə olduğu kimi. Hərə bir tərəfdə başını yazısının üstünə əyib düşünür. 


-AYO-da birləşən yazarlar arasında müəyyən polemikaların, bəzən söz savaşının getdiyinin şahidi oluruq. Buna AYO sədri olaraq münasibətiniz necədir?
-Həddindən artıq yaxşıdır. Bir yazımda da yazmışdım ki, AYO xor oxumaq üçün bir yerə toplaşmış ortababların dərnəyi deyil. Burada bir araya gələn yazarlar müstəqil düşüncə sahibləridir və hər bir yazar öz fikirlərini söyləməkdə azaddır. Eyni məhfum, yaxud hadisə barəsində bu təşkilatda üzvlərin sayı qədər fikir və mülahizələr ola bilər. Sadəcə, bizim cəmiyyət totalitar təfəkkür tərzindən hələ xilas ola bilmədiyi üçün bir təşkilatda bu qədər fikir müxtəlifliyinin ola bilməsini dərk edə bilmir. Beynimizin ortasında “ağa deyir sür dərəyə - sür dərəyə!” zehniyyəti hökmrandır. AYO-dakı yazarlar özləri kimi düşünməyənləri güllələtdirmək, tutdurmaq, ən azı, “vətən xaini” damğası vurub sıralarından qovmaq üçün bir araya gəlməyiblər. Kimə belə bir “yaradıcı” təşkilat lazımdırsa, gül kimi AYB var, üz tutsun ora. Şəxsən mən AYO-da olan bu fikir müxtəlifliyinin cəmiyyətimizə də yayılmasının tərafdarıyam. Kim Azərbaycandakı fikir eyniliyindən, düşüncə bozluğundan bezməyibsə, inciməyin məndən, demək, gönüqalın adamdır. Əgər söhbət həm də yaradıcı adamlardan gedirsə və burada fikir müxtəlifliyinə yer yoxdursa, görün indi biz nə gündəyik.


-Bu il AYO Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinə qatılmaqdan imtina qərarı verdi. Amma bəziləri düşünürlər ki, bu səhv qərar idi… 

-Bəziləri dedikdə AYO üzvlərini nəzərdə tutursunuzsa, Qan Turalını çıxmaq şərtilə təşkilatda heç kim bu fikirdə deyil. Qan Turalının isə bu münasibəti bizə aydın deyil. MKM-in builki ilk toplantısından sonra onun “Azadlıq” qəzetinə verdiyi açıqlama ilə indiki əməlləri arasında yerlə göy qədər fərq var. Üstündən cəmi üç-dörd həftə keçən bu açıqlamada dostumuz Tural bütün AYO üzvlərindən daha kəskin şəkildə bildirmişdi ki, bu müsabiqədə iştirak etməyəcək və kifayət qədər öz münasibətini arqumentlərlə də əsaslandırmışdı. Bu da onun münasibəti: “Mən müsabiqəyə qatılmayacam. Münsiflərin ədəbiyyatdan başları çıxmır və hamısı avtoritar rejimin vintcikləridir. Keçən il tənqidlərdən sonra rusdilliləri çıxardıb yerinə rejimə yarınmaqda azərbaycan dilinin imkanlarından istifadə edənləri salıblar. Amma nədənsə Zəlimxan Yaqub siyahıda yoxdur. Niyazi Mehdi və Şahbaz Xuduoğlunu görüntü üçün münsiflər heyətinə salıblar.” Qəzetin həmin sayını tapıb oxuya bilərsiniz. Bu yaxınlarda isə məlum oldu ki, əfəndimiz nəinki müsabiqəyə qatılmayacaq, hətta müsabiqəyə göndərilən əsərlərə ekspertlik edəcək. Belə çıxır ki, özü də “rejimin vintciyindən” birinə çevriləcək. Bu ya, loru dildə desək, öz tüpürcəyini yalamaqdır, ya da bizim Tural insan təbiətində bu günəcən bəşəriyyətə məlum olmayan hansısa mənəvi keyfiyyət kəşf edib. Biz bu kəşfə öz aramızda hələlik “mobil vicdan”, yaxud “cib vicdanı” adını qoymuşuq. Gecə-gündüz öz yazılarında başqalarına əqidə dostluğundan, mübarizə ardıcıllığından, sözübütövlük dəyanətindən dərs keçən bir gəncimizin üç həftənin içində bu cür tüklənib “yuvadan uçması” ancaq sərçələrə xas olan xüsusiyyətdir. Ancaq AYO-da heç kimin onun qərarına müdaxilə etmək fikri yoxdur. Bu barədə üzvlər arasında eşitdiyim ən ağır ifadə budur: “Qan Turalıdır da…” 

-AYO-ya yaxınlığı ilə seçilən, əksər yazarların kitablarını nəşr edən «Qanun» nəşriyyatının rəhbəri Şahbaz Xuduoğlu da AYO-çuların MKM-na qatılmamasını səhf addım kimi dəyərləndirir…

-Dostum Şahbaz Xuduoğlu AYO-da söz sahibi deyil. Ona görə o istədiyi kimi düşünə və danışa bilər.

-Şahbaz bəylə Qan Turalın MKM-da biri münsif, digəri ekspert qismində təmsil olunacaqlar. Buna münasibətiniz necədir?
- Qan Turalıya olan münasibətimi bildirdim. Şahbaz bəy isə bir naşir olaraq kitabla bağlı keçirilən istənilən tədbirdə həm münsif, həm ekspert ola bilər. Bu onun peşəsindən irəli gələn bir seçimdir. Lakin Şahbaz bəyin haqqı yoxdur ki, qol götürüb oynadığı havaya hamını oynatsın. Sevimli naşirimiz keçən il çap elədiyi müəlifləri hansı canfəşanlıqla bu müsabiqədə iştirakdan çəkindirirdisə, bu il həmin canfəşanlıqla da onları bu müsabiqədə iştirak etməyə təhrik edir. Eynən Qan Turalı kimi. Sadəcə, onların “mövsüm dəyişikliyinin” bir fərqi var; bu dəyişiklik Turalda üç-dörd həftə çəkdisə, Şahbaz bəy kişi kimi düz bir il dözdü. 


-Yazarlar MKM-da iştirak etməməyi onunla əsaslandırdılar ki, ötəniliki müsabiqə ədalətli keçirilməyib, obyektivlik olmayıb. Amma builki müsabiqədə Şahbaz bəyin, Qan Turalın, Niyazi Mehdinin orada təmsilçiliyi var. Bu obyektivliyin olacağına ümid vermir ki?
-Müsabiqənin obyektiv olub-olmayacağı artıq məni ilgiləndirmir. Bu müsabiqə keçirilməyə başladığı gündən ədəbiyyatımızda elə ürəkbulandırıcı mənzərə yaratdı ki, hətta bundan sonra bütün münsiflər və ekspertlər şurası yalnız AYO-çulardan ibarət olsa belə, şəxsən mən heç vaxt bu müsabiqəyə əsər təqdim etməyəcəyəm. Adımı o siyahıda görmək istəmirəm. Bu necə müsabiqədir ki, yazıçı və şairləri, az qala, qol gücünə təhrik edirlər ki, əsərlərinizi göndərin. Bir o qalıb ki, Şahbaz bəy əlinə bir çomaq alıb kitablarını çap elədiyi müəllifləri naxırsayağı qabağına qataraq müsabiqəyə hoylasın. Onlara şair, yazıçı lazımdırsa, yerini deyim; Aran bölgəsi doludur şairlə, hamısı da müsabiqəlik istedadlardır. Qıy vursalar, atla da gəlməli olsa, gəlib müsabiqəyə qatılacaqlar, hərəsinin də qoltuğunda 3-4 zırıltı poema. 


- Yəqin ki siz də bəzi AYO-çular arasında söz savaşının, soyuq müharibənin getdiyini görürsüz. Fikirlər səsləndirilir ki, artıq bir müddətdən sonra AYO-dan əsər-əlamət qalmayacaq… Siz necə düşünürsüz, AYO-nun parçalanmaq, yazarların ocağı olaraq səhnədən silinmək təhlükəsi varmı?
-AYO-nu yazıçılar yox, yalnız oxucular səhnədən silə bilər. Əgər bu təşkilatdakı yazıçılar oxunmasalar, biz hətta istəsək belə, təşkilatı yaşada bilmərik. Birincisi, AYO-nun AYB-dən fərqli olaraq o qədər maddi imkanları yoxdur ki, öz “meyitini” uzun illər meyitxanada saxlaya bilsin. AYO ölsə iki-üç günə ədəbiyyatımızı üfunət bürüyəcək və hamıya bəlli olacaq ki, AYO artıq yoxdur. İkincisi, bir ədəbiyyatın ki, ömrü mənən başa çatıbsa, onun fiziki ömrünü uzatmağın heç bir mənası yoxdur. Həmçinin AYO-nun da. AYO təsadüfdən yox, zərurətdən yaranan bir təşkilatdır, parçalanacaqsa, bu da hansısa təsadüf üzündən deyil, ədəbi, mədəni bir zərurət ucbatından parçalanacaq. Hələ ki, ədəbiyyatımızda belə bir zərurət yaranmayıb. 


-AYO-çu Rasim Qaracanın enyeniedebiyat.com adlı sayt açmasını necə dəyərləndirirsiz?
-Çox yaxşı. Söhbət “ən yeni ədəbiyyat”dan gedirsə bu adda sayt açmağa ən çox haqqı çatan adamlardan biri, bəlkə də, birincisi Rasim Qaracadır. Çünki bu seriyadan kitabları çıxan gənclərin əksəriyyəti Rasim bəyin “Alatoran” jurnalının yetirmələridir. 


-Bəzi yazarlar bildirirlər ki, Şahbaz Xuduoğlu azad yazarların kitablarını «Ən yeni ədəbiyyat» seriyasında çap etdirir, amma yazıçıya nə qonarar verir, nə də ki kitab.. Bu nə dərəcədə həqiqətdir. Sizin özünüzün də kitabınız bu seriyadan «Qanun» nəşriyyatında çap olunub. Qonarar almısızmı?
- Şahbaz bəylə qonorar davası eləmək doğru deyil. Birincisi, layihə başlayanda belə danışmışdıq ki, yalnız ikinci min tirajdan sonra qonorar barədə danışmaq olar. Onsuz da, biz kitablarımızı harada çap etsəydik, ən azı, 1000-1500 manat pulumuz çıxacaqdı. Şahbaz bəy kitabları öz hesabına çap etməklə bu məbləği, sanki, müəlliflərin özünə qaytarmış oldu. Bu da sənə qonorar. İkincisi, inanmıram ki, bizim kitabların satış tirajı o qədər çox olsun ki, oturub naşirlə qonorar çörtkələyək. Şəxsən mənin bu bir il müddətində kitabımın ilk min tirajı satılıbsa, min şükür. Heç olmasa, nəşriyyata borclu qalmamışam. Cəmiyyətimizin kitaba münasibətini unudub qonorar üstündə saçyoldusuna çıxmağın tərəfdarı deyiləm. Əgər “Qanun” nəşriyyatı mənim kitabımdan hansısa qazanc əldə edibsə, halal xoşları – bu, məni səmimi sözümdür. 

İsrail girovluğundan azad edilmiş iki nəfərlə müsahibə


İslam-Azeri.az internet qəzetinin baş redaktoru ilə İsrail əsiri olmuş Zəki Kaya
İslam-Azeri.az internet qəzeti Qəzzaya humanitar yardım aparan və İsrail quldurlarının hücumuna məruz qalan "Azadlıq Karvanı"na daxil olan gəminin daha iki sərnişinindən müsahibə alıb.
Birinci həmsöhbətimiz İHH könüllüsü, Türkiyənin Dənizli vilayətindən olan Zəki Kayadır. 

İsrail quldurlarının gəmiyə hücum etməsilə bağlı nə deyə bilərsiniz?

İsrail ordusu sübh namazı vaxtı gəmiyə hücum etdi. Birinci vertolyotdan düşən əsgərlər bizim tərəfimizdən zərərsizləşdirildi. 3 əsgərin əlini bağlayıb, silahını əlindən aldıq. Silahlarını dənizə atdıqdan sonra, mən sionist əsgərlərdən birindən Fələstinli qadın və uşaqların qisasını almaq istədim. Lakin gəmidə olan dostlar buna imkan vermədilər. Onlar dedilər ki, bunlar bizim əsirlərdir və əsirləri qətlə yetirmək olmaz. 

Hücum zamanı siz nə edirdiniz?

Mən yuxarı mərtəbədə təzyiqli su ilə İsrail əsgərlərini gəmidən uzaq tutmağa çalışırdım. Lakin İbrahim
Bilgən adlı qardaşımız namazını qıldıqdan sonra gəlib məni dəyişdi. Mən namaza getdim. Gələndən sonra onun şəhid edildiyini gördük. Alçaq sionistlər onu artıq güllələmişdilər.


Siz əsir düşdünüz. Sizə necə münasibət göstərdilər?

Bilirsiniz, əslində biz əsir düşməzdik. İHH sədri daha çox şəhid verməmək üçün bizə təslim olmaq tapşırığını verdi. Onlar bizim əlimizi bağladılar. Öz gəmilərinə gətirənə kimi bizə vertyolyotun güclü küləyi ilə əziyyət verirdilər. Nəhayət bizi Aşdod limanına gətirdilər. 3 saat sonra isə Qüdsdə zindana apardılar.

İsraillilər sizdən nə soruşurdular?

Bizə deyirdilər, "niyə Həmas terrorçularını dəstəkləyirsiniz?" ?
Mən isə dedim ki, biz Qəzza xalqına humanitar yardım aparırdıq. Biz dünyanın hər yerində məzlumlara yardım aparırıq. Əgər sizdə sabah zəlzələ olsa, sizin xalqa da kömək edərik. Necə ki, İspaniyadan sizin babalarınız qovulanda, məhz Türkiyə Osmanlı imperiyası onlara sığınacaq verdi.


Sizi narahat edən mənzərə var idimi?

Bəli. Məni Qüds zindanına gətirəndə, fələstinli məzlumların balaca evlərini gördüm. Çox ağır vəziyyətdə yaşayırdılar. Bunun əksinə olaraq İsraillilərin villa və gözəl evləri var idi. İsraillilər bizi təhqir edir, fələstinlilər isə əl ilə salam göndərirdilər. Məni narahat edən də bu mənzərə idi. Yəni İsrail həm Fələstin torpaqlarını işğal etmiş, həm də ki, fələstinliləri səfalət içində saxlamağa can atır.

Bir daha gəmi ilə Qəzzaya gedərsinizmi?

Əlbəttə. Min dəfə olsa belə, hər dəfə yenə gedərəm. Məzluma dəstək və yardım etmək bizim dinimizin tələbidir.

Fransa vətəndaşı İsrail əsiri olmuş İbrahim Aslan
Digər müsahibimiz isə, Fransa vətəndaşı İbrahim Aslandır.

Siz İsrail quldurlarının hücumu ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?

İsrail vertolyotlarının hücumu sübh namazında baş verdi. Müqavimət gösrərdik, lakin çox itki verməmək üçün təslim olmaq qərarına gəldik. Mən türk olsam da, Fransa vətəndaşıyam. Bu baxımdan da bizi əsir tutduqda bizə çox təzyiqlər etmədilər.

Unutmayacağınız bir səhnə varmı?

Bəli. Şəhidlərin vida etməsi. Yaralıların mətinliyi və özlərini sındırmaması. İsraillilərin isə qorxaqlığı və titrəməsi.

Siz bir daha bu gəmilə Qəzzaya gedərsinizmi?

Əlbəttə. Biz bu yolda canımızı qurban verməyə hazırıq. Hər vaxt səfərə hazıram.

İran elmi sahədə hansı yerdədir? (1)

Müasir dünyada ölkələrin güc dayaqları mütəfəkkirlər və alimlərdir. Strateji elmlərə daha tez çat bilən və onu ölkənin inkişafı üçün istifadə etməyi bacaran ölkələr davamlı inkişaf yolunda ola bilər. İran İslam Respublikası elm sahəsində əldə etdiyi təcrübə və bacarığı ilə diqqətəlayiq inkişafa şahid olmuşdur. İndi isə İranın müxtəlif elm, texnologiya, sənaye və mədəniyyət sahələrində əldə etdiyi nailiyyətlərinə qısaca olaraq nəzər salaq:
Son illərdə İranda elmi uğurlar nəzərəçarpacaq dərəcədə artmışdır, belə ki, hər həftə çoxsaylı İranlı alimlərinin elmi məqalələri Beynəlxalq Elmi İnformasiyalar Mərkəzində (ISI) qeydə alınır. Mərkəzin son açıqlamalarına görə iranlı tədqiqatçılar 17 min elmi iş adıçəkilən mərkəzə təqdim etmişlər. Bu rəqəmlərə əsasən demək olar ki, İran bu sahədə dünyanın 24-cü ölkəsidir.
İslam inqilabının bərəkətlərindən biri də ölkədə orta və ali təhsil sahəsində diqqətəlayiq inkişafın olmasıdır. Statistik məlumatlara əsasən inqilabdan əvvəl ölkə ərazisində 223 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərirdisə bu rəqəm hal-hazırda 1500 müəssisədir. Bu gün İranda ali təhsil alan tələbələrin ümumi sayə 2 milyon 400 min nəfərə çatır ki, inqilabdan əvvəlki rəqəmlə müqayisədə bu 20 dəfə çoxdur. İnqilabdan əvvəl İranda qadınlar arasında savadlılıq dərəcəsi 35 faiz təşkil edirdisə, indi bu rəqəm 80 faizə çatır.
İranlı şagirdlər beynəlxalq elm olimpiadalarında yüksək yerlər tutmaqla inkişaf etmiş ölkələrin şagirdləri ilə rəqabət aparırlar. Belə ki, iranlı şagirdlər 1995-1996-cı illərdə 2 dəfə beynəlxalq kimya olimpiadasında dünya birinciliyini, 1998-ci ildə riyaziyyat olimpiadasında birinci yeri , 1999-cu ildə fizika elmi üzrə beynəlxalq olimpiadada 2-ci yeri, 2001-ci ildə kimya sahəsində ikinci yeri əldə etmişlər. Hal-hazırda İran beynəlxalq elmi olimpiadalarda 10 ən güclü ölkələr sırasındadır.
İran İslam Respublikası hal-hazırda bir-çox elmi sahələrdə, xüsusilə tibb, atom enerjisi, nano-texnologiya, bio-texnologiya və digər strateji sahələrdə özünün inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Müxtəlif növ nano-pudraların, karbon nano-boruların, bir neçə növ nano-kompozitlərin, maqnit lövhələrin, nano-metr laylarının, antibakterial maddələrin, nanodan istifadə etməklə süni damarlarda zərrələrin və "STM" dəzgahının istehsalı buna misaldır. Həmçinin İran nanometr ölçüsündə mikroskop istehsal etməklə proteinlərin və DNK molekullarının şəklini çəkməsinə müvəffəq olmuşdur. İran bu mikroskopu istehsal etnəklə bu sahədə inklişaf edən 9 ölkədən birinə çevrilmişdir.
Davamı var...

FarsNews.com

"Hizbullah" Musa Sədrin azad edilməsini gözləyir

Livan "Hizbullah" hərəkatı Liviyadakı hadisələrlə bağlı bəyanat yayıb.

Bu barədə İslam-Azeri.az İnternet qəzeti "Əl Mənar"a istinadən xəbərə verir. Bəyanatda Qəddafinin xalqını qətlə yetirməsi sərt tənqid edilərək dünyanın bu qırğına səssiz qalmasınını pislənilib. Bəyanatda deyilir: "Hizbullah xalqına zülm edən Qəddafi rejimin bütün cinayətlərini pisləyir. Biz qətlə yetirilənlərin ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Hizbullah inqilabçıları dəstəkləyir və dua edir ki, bu diktatorun da sonu tez gəlsin. Qəddafi "Hizbullah"ın İmamını oğurlayaraq bizə sarsıdıcı zərbə vurub. Biz inqilabçılardan İmam Musa Sədri və onun zindan dostlarının azad ediləcəyini və bu zalımın devriləcəyini gözləyirik və bu işin baş tutması üçün Qüdrətli Allaha dua edirik".

Кто способен понять

Столешников раз сказал, и больше он к этой теме возвращаться не желает. Потому что тот, кто способен понять, - тот понял с первого раза. А другим и объяснять бесполезно. У нас нет задачи гоев ВСЕХ поднять "в царстие небесное". И если и евреи считают эту идею абсурдной, то они наверно имеют к этому веские основания. Избранные просто гоям не открывают этих своих внутрених тайн. И гои сейчас наконец-то дошли до осознания, что придётся доходить до всего своим умом. И тот из гоев кто спосбен дойти, тот поймёт. Но насильно никто никого "в царствие небесное" силком тащить не собирается. Не понимаешь, - значит, извините!


                                                                                                      Админ