20.07.2016

Bomı tikəy vətəniku qəp bıjən

Vüqar Həmati

Ğürbətədəm, dılım rohət bedəni,
Erəxedəm bə ro, vətən çidəni.
Valla, boli, tıkum hiçi pidəni,
Bomı tikəy vətəniku qəp bıjən!

Çiç heste, çiç ni vətəni boğədə?
Otəş vəşdə çı Zərdüsti noğədə?
Çımı dıli, boy, oməğət doğədə,
Bomı tikəy vətəniku qəp bıjən!

Məsəme ki, havzə vişon sütedən,
Zoon beşən çı vətəno vitedən.
Tınən bıvot, diyəkəm, düz votedən,
Bomı tikəy vətəniku qəp bıjən!

Çokonəye çı tolışi vəziyət?
İjən doydən zolımon bəy əziyət?
Sırı hesbu, bıkə bəmı vəsiyət,
Bomı tikəy vətəniku qəp bıjən!

Zoon mərdə merdon bə yod vardedən?
Bo milləti çı dılo ko kardedən?
Çəmə bıyon ijən yəndı hardedən?
Bomı tikəy vətəniku qəp bıjən!

Çı vətəni həvəs heste bəməku,
Jıqo həvəs bənine çı həməku.
Çəy bandiku, çəy marziku, təpəku,
Bomı tikəy vətəniku qəp bıjən!

Dıven kardən, hıtedəon darzisə?
İjənən ğarz omedə çı ğarzisə?
Beşedəon hiç vətəni marzisə?
Bomı tikəy vətəniku qəp bıjən!

Bə nomerdon bıvot bəmə dard nıdən,
Çəmə rüjon dı coəti şəv bedən.
Tınə Xıdo, bə yod dənə, tojədən,
Bomı tikəy vətəniku qəp bıjən!

Комментариев нет:

Отправить комментарий