29.11.2016

Azər Bandoj - Bıbi

Dilbərım, boy çiç bəbe, dınyom bıdə vılvon bıbi,
Bılbılon nəğmon bahandin şiveyi-rizvon bıbi.

Dınyo votdə boy demı həmrəy bıbu, əncəx ki, mı,
Das peqətnim ışdıku, aləm dımı deşmon bıbi.

Naləvü fəryod bəkam har şəv az ışdı dardiku,
Əxtə vaveyla bəkam ki, ın conım bicon bıbi.

Haci Mina bandədə pəs kışdəbu, con doydəni,
Azsə сon doydəm, bədom berdən çımı haft con bıbi.

Vəsli-eşği qorşoğ aşığ düst bəbe de dardinə,
Rənci-eşği-dilbəri bo aşığonro şon bıbi.

Beəziyyət bıə ğəzənci ğədri nəznə hiç odəm,
Bın səbəb bo aşığonro çün bəbe hicron bıbi.

Dıl, bıqət çe Əhmədi-Muxtari roy, me'rac bıkə,
Osmonon heyran bımandin, tı şəhi-osmon bıbi.

Zahidon zikri-Xıdo kardən güya, bəs zındənin?
İnsoni, dıldəş Xıdo, zikriş Şəhi-Mərdon bıbi?

Nodonon eşd-nışd məkə Bandoj, bəbeş nodon tınən,
Nışdemon kardəş, bıkə de arifon, urfon bıbi.

Комментариев нет:

Отправить комментарий