21.09.2016

Bəxtiyar Ruşin - CİNASƏ ÇOLİON

Iştı dardi kəşedəm,
Tavzım heste, kəşedəm.
Zolım, botı ve nəvim,
Həni bəştə kə şedəm.

Bəmı anə yarə jə,
Dılımən bə yarəjə.
Dılədəm dıl mandəni;
Yarə di jə, ya rə jə!

Çəşi rizəm bəvədə,
Bə sinədə, bə vədə!
Həni tıku dıyərom;
Baxtəvərbim bəvədə.

Kinəlim,ço pe şedəş?
Bə dılon sə peşedəş.
Bətı ro nişo doydəm,
Tı qıledəş, peşedəş.

Şıtım pate du beşe,
Şeşım ğande du beşe!
Zinə bəmı vədə doy,
Ə sıxanən du beşe!

Sutə rujım damabe,
Bəçmı dıli damabe;
Voteş tınım pıdəmni;
Jıbzın fələk dama be!

Bostonədəm ku bəbe,
Dıjd becəno ku bəbe.
Iştı roədə ve bəmim;
Çəşım bakəm ku bəbe!

Kinəlim, bəştı nomə,
Vığandeme mı nomə.
Tınən əy çok bahandış,
Bə arə əğyar nomə!

Nə zilim az,nə bəmim,
Hırd-hırdi az ve bəmim!
Peştım bə “dal” oqarde;
Iştı lıbuton bə “mim”! (*)

Mu peştisə peğandə,
Bılbıl mahne peğandə!
Tınım bı holdə vinde,
Dıli qəte peğandə!

Xəşə rujım sə bəbe,
Bəlo bıkəş,sə bəbe.
Bəçımı çəşə arsi,
Iştı həsrət səbəbe!

İzah:
Cinas – eyni şikilədə bə, əmma muxtəlif mənədə
bə sıxan, yaxud sıxanon; Təcnis nomədə şeir hes-
te; çəy qafiyon cinas sixanon bedən;
(*) - Şərği ədəbiyyotədə peşti dənəme ərəbi əlifbadə
dı “dal” hərfi, reçini lıputon dı “mim” hərfi, rostə ğəddi – 
ğaməti dı “əlif” hərfi təşbeh qətedən.

Комментариев нет:

Отправить комментарий